สมพร ทรัพย์สวัสดิ์

ดร.สมพร  ทรัพย์สวัสดิ์
DR.SOMPORN  SUPSAWAT
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
dr.kkob@esdc.go.th
062-1264608


Comments