สมพร ทรัพย์สวัสดิ์

ดร.สมพร  ทรัพย์สวัสดิ์
DR.SOMPORN  SUPSAWAT
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
dr.kkob@esdc.go.th
062-12646081) นิเทศออนไลน์  ที่  http://gg.gg/drkkobsite
    เว็บไซต์  เผยแพร่ผลงาน และการปฏิบัติงาน ที่ส่งเสริม พัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน 
    - การวิจัยพัฒนาแผงประสมอักษรสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาเพื่อสอนนักเรียนอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ 
    - การพัฒนาครู ด้าน ICT, Coding
2) จัดการสารสนเทศ/นิเทศออนไลน์ ที่ ้http://gg.gg/datakr2
    - การพัฒนารูปแบบนิเทศออนไลน์ โดยใช้แอปพลิเคชั่น 4 G  
      (Google Forms, Google Sheets, Google Sites, Google Drive)  
Comments